Aktuality

Změny ve veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncem ledna 2020 k připomínkám návrh novely (v eKlepu viz čj. 3084/2020–31) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Po více než třech letech od účinnosti ZZVZ by se mělo jednat o první komplexní vládní novelu.

 

Návrh novely mimo jiné reaguje na výtky Evropské komise k transpozici zadávacích směrnic EU a současně zpřesňuje některá ustanovení a instituty. Cílem novely je snížení administrativní zátěže na straně zadavatelů i dodavatelů, odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel, vyjasnění výkladu a v neposlední řadě také odstranění legislativně technických nedostatků. Novela by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2021.


.