Zadavatel

V rámci poradenství a konzultací k zákonu o veřejných zakázkách provádíme tyto úkony:


Pro naše mandanty (zadavatelé veřejných zakázek) zajišťujeme komplexní proces zadávacího řízení. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • Řádně vedeme dokumentaci o veřejné zakázce a vedeme písemnou evidenci všech doručených a odeslaných zásilek v rámci konkrétního zadávacího řízení.
 • Vyhotovíme návrh zadávacích podmínek a po jejich odsouhlasení mandantem zajistíme jeho zveřejnění způsobem stanoveným zákonem. Zadávací podmínky obsahují zejména – kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci, obchodní podmínky stanovené formou požadavků na obsah smlouvy.
 • Zajistíme předání zadávacích podmínek účastníkům zadávacích řízení.
 • Zajistíme odeslání oznámení o jmenování a jednání členů jednotlivých komisí (otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek) v zákonných lhůtách.
 • Řídíme všechna tato jednání, navrhujeme další postupy při řešení vzniklých problémů.
 • Na základě rozhodnutí mandanta odešleme oznámení jeho rozhodnutí účastníkům zadávacího řízení.
 • Zastupujeme mandanta v případě podání námitek, resp. při podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele před orgánem dohledu.
 • Informujeme mandanta o všech úkonech a činnostech v průběhu zadávacího řízení, a to prostřednictvím elektronické pošty nebo osobně.

 

Pro naše klienty připravujeme rovněž dílčí úkony, které jsou vyjmenované výše. Provádíme rovněž audity již uskutečněných veřejných zakázek s cílem zjistit, zda byla úkonem zadavatele porušena zásada rovného zacházení, nediskriminace a rovného zacházení.

 

V případě sporů s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zastupujeme naše klienty rovněž před soudy.

 

V rámci překladů a tlumočení zajišťujeme pro naše klienty tyto činnosti:


Překladatelské služby:

 • překlady ve všech světových jazycích
 • překlady dokumentů obchodního, ekonomického a právního charakteru, překlady technických textů, manuálů, norem, prospektů, příruček, směrnic, reklamních materiálů
 • soudní ověření překladů
 • expresní překlady
 • překlady odborných textů
 • korektury překladů rodilým mluvčím
 • stylistické korektury textů
 • libovolný výstupní formát
 • grafické zpracování překladu


Tlumočnické služby:

 • simultánní tlumočení
 • konsekutivní tlumočení
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • tlumočení při soukromých jednáních
 • tlumočení při školeních a přednáškách
 • tlumočení po telefonu


Další služby:

 • notářské ověření kopií
 • písařské práce
 • zajišťování služeb hostesek
 • zapůjčení tlumočnické techniky


Více Přihlášení do zabezpečené části webu pro ZADAVATELE


.