Zadavatelé veřejných zakázek

V rámci poradenství a konzultací k zákonu o zadávání veřejných zakázek provádíme pro Vás tyto úkony:

 • zajišťujeme komplexní proces zadávacího řízení
 • vedeme dokumentaci o veřejné zakázce a evidenci všech úkonů v rámci předmětného zadávacího řízení
 • vyhotovujeme návrhy zadávacích podmínek
 • po jejich odsouhlasení zajišťujeme jejich zveřejnění způsobem stanoveným zákonem
 • řídíme všechna jednání hodnotících komisí, navrhujeme další postupy při řešení vzniklých problémů
 • zveřejňujeme rozhodnutí způsobem stanoveným zákonem
 • vyhotovujeme návrhy odpovědí v případě podání námitek, resp. návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele

Pro naše klienty připravujeme rovněž dílčí úkony, které jsou vyjmenované výše. Provádíme rovněž audity již uskutečněných veřejných zakázek s cílem zjistit, zda nebyla úkonem zadavatele porušena zásada rovného zacházení, nediskriminace a rovného zacházení a přiměřenosti. V případě sporů s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zastupujeme naše klienty rovněž před soudy.

 

V rámci překladů a tlumočení zajišťujeme pro naše klienty tyto činnosti:


Překladatelské služby:

 • překlady ve všech světových jazycích
 • překlady dokumentů obchodního, ekonomického a právního charakteru, překlady technických textů, manuálů, norem, prospektů, příruček, směrnic, reklamních materiálů
 • soudní ověření překladů
 • expresní překlady
 • překlady odborných textů
 • korektury překladů rodilým mluvčím
 • stylistické korektury textů
 • libovolný výstupní formát
 • grafické zpracování překladu


Tlumočnické služby:

 • simultánní tlumočení
 • konsekutivní tlumočení
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • tlumočení při soukromých jednáních
 • tlumočení při školeních a přednáškách
 • tlumočení po telefonu


Další služby:

 • notářské ověření kopií
 • písařské práce
 • zajišťování služeb hostesek
 • zapůjčení tlumočnické techniky


Více Přihlášení do zabezpečené části webu pro ZADAVATELE


.